Ráj deštníků motiv přírody s mraky
info

Obchodní podmínky dTest

 

Dtest Rájdeštníků 2023

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajdestniku.cz
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kontaktní údaje    

Název e-shopu: www.rajdestniku.cz
Provozovatel: PROMORAIN s.r.o.
Sídlo: Čepí 90, 533 32 Čepí

IČ: 27537838
DIČ: CZ27537838

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24805.

Pevná linka: +420 466 301 990
Mobil: +420 775 560 571
E-mail: martin@promorain.cz, verka@rajdestniku.cz

Kontaktní adresa: PROMORAIN s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí
Seznam provozoven: PROMORAIN s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí
Provozní doba: PO - ČT  8:00 - 16:00 hodin

                            PÁ  8:00 - 14:00 hodin

Informace   

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Doručování zboží   

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení – informace zde

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy    

Kupující může odstoupit od smlouvy do 60 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 60-denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby na místě po převzetí vráceného zboží od kupujícího.

Prodávající není povinen vrátit přijaté pěněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Práva a povinnosti z vadného plnění    

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Vyřízení reklamace    

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů    

Správcem osobních údajů poskytnutých na účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikace a kontaktní údaje správce
Společnost: Promorain s.r.o.
Adresa: Čepí 90, 533 32 Čepí
IČ: 27537838
DIČ: CZ27537838
Telefon: +420 466 301 990
Odpovědná osoba: Martin Sečkař
E-mail: martin@promorain.cz
Kontaktní adresa: Promorain s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu:
jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejímž smluvní stranou je kupující.

 

Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

c) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné vyjímky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následném rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců odpřevzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) Povinnost uschovávat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2027). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) Uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu.

 

PRO PLÁTCE DPH:
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2032). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, případně název společnosti, IČO, DIČ a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že podle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení článku 16 GDPR;
c) na výmaz ( "právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod k jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů podle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv v marketingovým či obchodním účelům.

Při registraci na bezplatné zasílání marketingových informací, službách nebo akcích správce shromažďuje tyto údaje: e-mailová adresa.
Příjemci těchto zpráv se mohou se zasílání těchto informací kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

Řešení sporů   

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.


Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10. září 2022.

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 10. září 2022 do 9. září 2023.

V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

 

 

Obchodné podmienky v slovenčine 

Dtest Rájdeštníků 2023

Tieto obchodné podmienky platia za nákup v internetovom obchode www.rajdestniku.cz
Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje    

Názov e-shopu: www.rajdestniku.cz
Prevádzkovateľ: PROMORAIN s.r.o.
Sídlo: Čepí 90, 533 32 Čepí

IČ: 27537838
DIČ: CZ27537838

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 24805.

Pevná linka: +420 466 301 990
Mobil: +420 775 560 571
E-mail: martin@promorain.cz, verka@rajdestniku.cz

Kontaktná adresa: PROMORAIN s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí
Zoznam prevádzok: PROMORAIN s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí
Prevádzková doba: PO - ČT 8:00 - 16:00 hodin

                                  PÁ 8:00 - 14:00 hodin

Informácie    

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené zde Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem dobierky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

Doručovanie tovaru   

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia

Cena a spôsob doručenia – informácie tu

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10, - Sk, maximálne však 300, - Sk. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy    

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 60 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 60-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Vracia Ak kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby na mieste po prevzatí vráteného tovaru od kupujúceho.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

 

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

 

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je oběktivně schopný z duvodu na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a / alebo ak sa preukáže, že kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, ak sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

Práva a povinnosti z chybného plnenia    

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny , ak to nie povahe vady neúmerné (najmä nedá -Li vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavka na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád , ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.
U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.


Vybavenie reklamácie    

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Reklamační formulár k stiahnutiu tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamžiku uplatnenie (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá či doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

Ochrana osobných údajov    

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnění předmětu zmluvy je predávajúci.

Identifikácia a kontaktné údaje správcu
Spoločnosť :Promorain s.r.o.
Sídlo: Čepí 90, 533 32 Čepí
IČ: 27537838
DIČ: CZ27537838
Telefon: +420 466 301 990
Zodpovedná osoba: Martin Sečkař
E-mail: martin@promorain.cz
Kontaktná adresa: Promorain s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenie a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správcu spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a platobné údaje.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov / príjemcovi osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom/ správcom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;

b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), A je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných tu. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

c) vydavateľovi platobnej karty v prípade platby prostredníctvom platobnej karty, a to za účelom možnej výnimky TRA (Transaction Risk Analysis), ktorá umožňuje jednoduchšie nákupný proces, a z titulu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovanie transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v následnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa.

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov odpřevzetí tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvné.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) Povinnosť uschovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2022, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2027). Správca má tiež povinnosť vyplývajúca z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) Uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiace s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2022, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roka 2025). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, prípadne názov spoločnosti, IČO, DIČ a adresu fakturačnú, prípadne dodaciu.

PRE PRÍKAZCU DPH:

Kupijící berie na vedomie, že správca má dľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), Povinnosť uchovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli plnené (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2022, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2032). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, prípadne názov spoločnosti, IČO, DIČ a adresu fakturačnú, prípadne dodaciu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení článku 16 GDPR;
c) na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný právny dôvod na ich ďalšie spracovanie ;
d) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov dľa článku 21 GDPR.

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v prípade, že využije svoje právo na prístup k osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracúvaných osobných údajov tiež bezplatnú druhú kópiu, ak o ňu kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodným účely.

Pri registrácii na bezplatné zasielanie marketingových informácií, službách alebo akciách správcu zhromažďuje tieto údaje: e-mailová adresa.
Príjemcovia týchto správ sa môžu so zasielanie týchto informácií kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz, ktorý toto umožní a je uvedený v každej správe.

Riešenie sporov   

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb., Právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu prevádzať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začíná výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.


Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb., Vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 10. Septembra 2022.

Tieto obchodné podmienky boli vypracované dTest, o.p.s. Predajca ich prevzatím dobrovoľne vstúpil do systému "zvyšovania kvality obchodných podmienok", ktorého cieľom je sprehľadnenie a zjednodušenie obchodných podmienok, zlepšenie vzťahu medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasná garancie obchodných podmienok pre kupujúceho - spotrebiteľa. Udelená značka dTest obchodné podmienky má platnosť od 10. septembra 2022 do 9. septembra 2023.

V prípade otázok k týmto obchodným podmienkam či pri nespokojnosti s konaním prevádzkovateľa nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne ​​na adrese: dTest, ops, Čiernomorská 419 / 10, 101 00 Praha 10.

Deštníky Fulton | Doprava jen 59 Kč