Ráj deštníků motiv přírody s mraky
info

Obchodní podmínky dTest

 

stitek-op1-promorain_optimized.png (6 KB)

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajdestniku.cz
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice
Tyto obchodní podmínky jsou určené výhradně pro internetový prodej zboží spotřebitelům.
Kupující:
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).
Prodávající:
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „prodávající“).
OZ: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

 

Kontaktní údaje      

Název e-shopu: www.rajdestniku.cz
Provozovatel: Promorain s.r.o.
Sídlo: Čepí 90, 533 32, Čepí
IČ: 27537838
DIČ: CZ27537838
Zapsaná: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 24805
Telefon: +420 466 301 990
Email: martin@promorain.cz
ID DS:5vqvaf9
Kontaktní adresa: Promorain s.r.o., Čepí 90, 533 32, Čepí
Seznam provozoven:
Čepí 90, 533 32 Čepí
Provozní doba: PO – ČT 8:00 – 16:00 hod., PÁ 8:00 – 14:00 hod.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
Poprodejní servis: Poprodejní servis prodávající neposkytuje.

 

Informace   

Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků.
Informace o způsobech platby přijímaných prodávajícím jsou uvedeny  zde.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na dobírku.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení prodávaného zboží provedenému jinými kupujícími, pak zajišťuje a kontroluje autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení kupujících s konkrétními objednávkami, čímž je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného kupujícího. O konkrétním způsobu ověření recenzí bude prodávající informovat kupujícího na svých stránkách e-shopu.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Objednání a doručování zboží   

Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby kupující na e-shopu prodávajícího vytvořil objednávku. Tu je možné vytvořit následujícím způsobem:


Po výběru zboží na e-shopu prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“). Informace o ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky, kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.
Kupující v procesu objednávky uvede své identifikační a kontaktní údaje.


Objednávku je možné do okamžiku jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami je možné prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončit.


Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně zavazuje k zaplacení zboží.


Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

 

Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající kupujícímu, pokud o to kupující požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy či vlastnosti prodávaného zboží nepřiměřené.


Prodávající odešle kupujícímu kompletní zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, a to tak, aby zboží dodal kupujícímu nejpozději do 30 dnů, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.


Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.


Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.


Cena a způsob doručení zde.


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, s výjimkou odmítnutí při převzetí z důvodu zjevného poškození zboží, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo.


Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

V případě, kdy kupující nepřevezme zboží, je prodávající oprávněn při opakovaném doručení zboží na žádost kupujícího požadovat náhradu nákladů s tímto opakovaným doručením a zároveň pokud je zvolen způsob úhrady při převzetí, nebo při další objednávce učiněné kupujícím na tomto e-shopu,
požadovat po takovém kupujícím platbu předem.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy    

Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu do 30 dnů od převzetí zboží nebo posledního kusu zboží (je-li v rámci jedné objednávky dodáváno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně), položky nebo části dodávky zboží (je-li zboží z několika položek nebo částí), nebo první dodávky pravidelně nebo opakovaně dodávaného zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Upozornění: Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele. Podnikatelům umožňujeme odstoupit od smlouvy pouze v ojedinělých případech a po vzájemné dohodě.

 

Pokud vám bude umožněno odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte vrátit zboží včetně veškerých součástí a příslušenství, nepoškozené a v originálním obale.


Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě, že bylo kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, to neplatí, pokud mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.


Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.


Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Dojde-li u vráceného zboží ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


Výjimky:
Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv:
• na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a kupující byl poučen, že tím právo na odstoupení zaniká a prodávající mu poskytl potvrzení dle zákona;
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
• na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
• na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
• na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby;
• na dodávku zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
• na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
• na dodávku zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil;
• na dodávku novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání

 

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.


Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

 

Práva a povinnosti z vadného plnění    

Jakost při převzetí

Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, není dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci; není vhodné k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu množstvím, jakostí, životností, funkčností, kompatibilitou a bezpečností, které může kupující rozumně očekávat a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením; není kompletní, tj. není dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži či jiných pokynů, které mohl kupující rozumně očekávat nebo jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.


Odpovědnost za vady zboží uvedené v § 2161 odst. 2 OZ se nepoužije, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.


Kupující může u prodávajícího vytknout vadu nejpozději do dvou let od převzetí zboží a uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku buď opravou, nebo dodáním nové věci bez vad, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny, nebo pokud vada není nevýznamná, právo od smlouvy odstoupit.


Při koupi použité věci může prodávající zkrátit lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění až na jeden rok od převzetí.
Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.


U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.


Prodávající odpovídá za vady v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.


Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a zároveň, že vedle ujednaných aktualizací budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 OZ (jakost při převzetí), a bude na jejich dostupnost upozorněn po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu, a/nebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově. To neplatí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.


Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.


Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, pak se má za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.


Projeví-li se vada opakovaně nebo je-li vada podstatná, může kupující uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
Další důvody pro uplatnění práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy jsou
uvedeny v bodě 6 Vyřízení reklamace.


U vybraného zboží se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu nad rámec odpovědnosti za vady při převzetí zboží rovněž i smluvní záruku v délce trvání 24 měsíců. V případě smluvní záruky prodávající vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě dle § 2174a OZ.


Zaručí-li se prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

Vyřízení reklamace    

Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


Formulář ke stažení ZDE.


V případě, že má prodávající provozovnu, pak zajistí v provozovně po celou provozní dobu přítomnost pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací.


Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.


Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který pokud kupující věc koupil. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a kupujícího informuje o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje nejpozději do 20 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající reklamaci v uvedené lhůtě nevyřídí včetně vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace, má kupující po uplynutí této lhůty právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.


Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, a/nebo ji neodstraní dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, a/nebo je z prohlášení prodávajícího či okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 


Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě oprávněné reklamace zboží užívat.


U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Ochrana osobních údajů    

Správcem osobních údajů poskytnutých na účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikace a kontaktní údaje správce
Společnost: Promorain s.r.o.
Sídlo: Čepí 90, 533 32 Čepí
IČ: 27537838
DIČ: CZ27537838
Telefon: +420 466 301 990
Odpovědná osoba: Martin Sečkař
E-mail: martin@promorain.cz
Kontaktní adresa: Promorain s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu:
jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejímž smluvní stranou je kupující.

 

Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

c) provozovateli portálu zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s., za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem ze strany zákazníka. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za
účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

d) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné vyjímky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následném rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců odpřevzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) Povinnost uschovávat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2027). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) Uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu.

 

PRO PLÁTCE DPH: 
V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že podle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení článku 16 GDPR;
c) na výmaz ( "právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod k jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů podle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv v marketingovým či obchodním účelům.

Při registraci na bezplatné zasílání marketingových informací, službách nebo akcích správce shromažďuje tyto údaje: e-mailová adresa.
Příjemci těchto zpráv se mohou se zasílání těchto informací kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

Řešení sporů   

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.


Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).


Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zde:
verka@rajdestniku.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.


Ostatní


Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků
V případě, že prodávající prodává zboží, které podléhá zpětnému odběru elektrozařízení a jiných výrobku, pak platí níže uvedené:


Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy.
Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.


Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si kupující objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.


Závěrečná ustanovení
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.


Smlouva a otázky související se řídí českým právem.


Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Kupní smlouva včetně podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě bez možnosti přístupu kupujícího. Nicméně veškeré písemnosti, u nichž je zákonem vyžadována textová podoba, obdrží kupující e-mailem, kdy bude mít zajištěn trvalý přístup k nezměněným písemnostem. Doporučujeme tyto písemnosti, zejména objednávku a obchodní podmínky uložit pro pozdější použití.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 06. 01. 2023.


Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. výhradně pro internetový prodej zboží spotřebitelům. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 06. 01. 2023 do 09. 09. 2023. V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10

 

 

Obchodné podmienky v slovenčine 

stitek-op1-promorain_optimized.png (6 KB)

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.rajdestniku.cz. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Definícia

Tieto obchodné podmienky sú určené výhradne pre internetový predaj tovaru spotrebiteľom.

 

Kupujúci:

Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci:

Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „predávajúci“).

 

OZ: Zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“)

 

Kontaktné údaje    

 

Názov e-shopu: www.rajdestniku.cz

Prevádzkovateľ: Promorain s.r.o.

Sídlo: Čepí 90, 533 32, Čepí

IČO: 27537838

DIČ: CZ27537838

Zapísaná: OR Hradec Králové, oddiel C, vložka 24805

Telefón: +420 466 301 990

Email: martin@promorain.cz

ID DS: 5vqvaf9

Kontaktná adresa: Promorain s.r.o., Čepí 90, 533 32, Čepí

Zoznam prevádzok: Čepí 90, 533 32 Čepí

Prevádzková doba: PO - ČT 8:00 - 16:00 hod., PA 8:00 - 14:00 hod.

 

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcim viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

Popredajný servis: Popredajný servis predávajúci neposkytuje.

 

Informácie   

 

Informácie o nakupovanom tovare sú dostupné pri každom jednotlivom tovare. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku sa nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradí kupujúci za používanie týchto prostriedkov.

 

Informácie o spôsoboch platby prijímaných predávajúcim sú uvedené TU. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem príplatku za platbu na dobierku.

 

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

 

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

 

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

Pokiaľ predávajúci poskytuje prístup k hodnoteniu predávaného tovaru vykonanému inými kupujúcimi, potom zaisťuje a kontroluje autenticitu takých recenzií tým, že prepája hodnotenie kupujúcich s konkrétnymi objednávkami, čím je schopný overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho kupujúceho. O konkrétnom spôsobe overenia recenzií bude predávajúci informovať kupujúceho na svojich stránkach e-shopu.

 

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

 

Objednávanie a doručovanie tovaru   

Kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim je možné uzavrieť iba v českém jazyku.

 

Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby kupujúci na e-shope predávajúceho vytvoril objednávku. Tu je možné vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

 

Po výbere tovaru na e-shope predávajúceho, kde sú uvedené zákonné informácie o nakupovanom tovar, označí kupujúci príslušný tovar, o ktorý má záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“). Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a spôsobu platby budú uvedené v procese tvorby objednávky, kde si bude kupujúci voliť spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená vo zhrnutie pred odoslaním objednávky podľa zvoleného tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby. Kupujúci v procese objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.

 

Objednávku je možné do okamihu jej dokončenia meniť, dopĺňať a kontrolovať. Po vykonaní kontroly, potvrdenie zoznámenia sa a súhlasu s týmito obchodnými podmienkami je možné prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ objednávku dokončiť.

 

Kupujúci sa dokončením objednávky prostredníctvom záväzného potvrdenia objednávky tovaru výslovne zaväzuje k zaplateniu tovaru.

 

Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom e-mailu v čo najkratšom čase po tom, ako bude predávajúcemu doručená. Prílohou tohto potvrdenia objednávky bude zhrnutie objednávky a tieto obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretej zmluve v textovej podobe v primeranom čase po jej uzavretí, najneskôr však v okamihu dodania tovaru.

 

Ak je to potrebné s ohľadom na povahu predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod k tovaru na trvalom nosiči dát. Návod v listinnej podobe poskytne predávajúci kupujúcemu, pokiaľ o to kupujúci požiada a ak to nie je s ohľadom na okolnosti alebo spôsob uzavretia zmluvy či vlastnosti predávaného tovaru neprimerané.

 

Predávajúci odošle kupujúcemu kompletný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od potvrdenie objednávky, a to tak, aby tovar dodal kupujúcemu najneskôr do 30 dní, pokiaľ u jednotlivého tovar neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. V prípade platby vopred bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

 

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Cena a spôsob doručenia TU.

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po prevzatí a zaplatení celkovej ceny tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

 

Nebezpečné škody na tovare prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovar kupujúcim, s výnimkou odmietnutia pri prevzatí z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo.

 

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10 Sk, maximálne však 300 Sk. Predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

 

V prípade, keď kupujúci neprevezme tovar, je predávajúci oprávnený pri opakovanom doručení tovaru na žiadosť kupujúceho požadovať náhradu nákladov s týmto opakovaným doručením a zároveň pokiaľ je zvolený spôsob úhrady pri prevzatí, alebo pri ďalšej objednávke uskutočnenej kupujúcim na tomto e-shope, požadovať po takom kupujúcom platbu vopred.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy    

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči predávajúcemu do 30 dní od prevzatia tovaru alebo posledného kusu tovaru (ak je v rámci jednej objednávky dodávané viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne), položky alebo časti dodávky tovar (ak je tovar z niekoľkých položiek alebo častí), alebo prvé dodávky pravidelne alebo opakovane dodávaného tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovar.

 

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

 

Upozornenie: Pri nákupe ako podnikateľ (teda na IČO) nemáte pri nákupe urobeného dištančne, na rozdiel od spotrebiteľa, zo zákona právo vrátiť tovar v lehote 14 dní. Zákon v tomto ohľade zvýhodňuje iba spotrebiteľov. Podnikateľom umožňujeme odstúpiť od zmluvy iba v ojedinelých prípadoch a po vzájomnej dohode.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 30-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovar.

 

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predávajúci v rámci určitého spôsobu dodanie tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. V prípade, že bolo kupujúcemu tovar dodaný predávajúcim zadarmo, potom kupujúci nemá nárok na náhradu poštovného. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar, to neplatí, pokiaľ mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na zoznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

 

Ak kupujúci vracia tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

 

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako dostane tovar alebo ako kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

Ak dôjde u vráteného tovaru k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na zoznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

 

Výnimky:

Kupujúci nemôže odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť najmä pri zmluvách:

 • na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, potom, čo bolo začaté s plnením, v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a kupujúci bol poučený, že tým právo na odstúpenie zaniká a predávajúci mu poskytol potvrdenie podľa zákona;
 • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté, v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;
 • na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí 30 dní a ktorých skutočná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávisle na vôli predávajúceho;
 • na dodávku tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
 • na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou spotreby;
 • na dodávku tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • na dodávku tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho kupujúci porušil;
 • na dodávku zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil;
 • na dodávku novín, časopisov alebo periodík s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie

 

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

 

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.

 

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovaru alebo cene.

 

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy v rámci tohto bodu obchodných podmienok kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček

 

Práva a povinnosti z chybného plnenia    

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má tovar pri prevzatí nedostatky (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, druhu, množstvu, akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodné na účel, pre ktorý ho kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, nie je dodané s dohodnutým príslušenstvom, pokynmi na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu; nie je vhodné k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nezodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu množstvom, akosťou, životnosťou, funkčnosťou, kompatibilitou a bezpečnosťou, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať a to aj s vzhľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením; nie je kompletný, tj. nie je dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž či iných pokynov, ktoré mohol kupujúci rozumne očakávať alebo iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

 

Zodpovednosť za vady tovaru uvedené v § 2161 ods. 2 OZ sa nepoužije, pokiaľ predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

 

Kupujúci môže u predávajúceho vytknúť vadu najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru a uplatniť nárok na bezplatné odstránenie vady podľa svojej požiadavky buď opravou, alebo dodaním novej veci bez vád, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady a či môže byť druhým spôsobom odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

 

Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť (opravou, alebo dodaním novej veci), ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. V takom prípade, pokiaľ kupujúci vadu vytkol oprávnene, má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo pokiaľ vada nie je nevýznamná, právo od zmluvy odstúpiť.

 

Pri kúpe použitej veci môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z chybného plnenia až na jeden rok od prevzatia. Počas jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

 

Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ vadu sám spôsobil. Chybou veci nie je opotrebenie veci jej obvyklým užívaním.

 

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zodpovedajúce miere doterajšieho používanie alebo opotrebenie.

 

Predávajúci zodpovedá za vady v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

 

Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a zároveň, že popri dohodnutých aktualizáciách budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa § 2161 OZ (ako pri prevzatí), a bude na ich dostupnosť upozornený po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu, a/alebo po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo. To neplatí, ak predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

 

Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonané aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode.

 

Ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo vyskytne sa vada v tejto dobe, potom sa má za to, že sú digitálne obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.

 

Ak sa prejaví vada opakovane alebo ak je vada podstatná, môže kupujúci uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná. Ďalšie dôvoddy pre uplatnenie práva na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 6 Vybavenie reklamácie.

 

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu nad rámec zodpovednosti za vady pri prevzatí tovaru rovnako aj zmluvnú záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov. V prípade zmluvnej záruky predávajúci vydá kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru potvrdenie o záruke za akosť (záručný list) v textovej podobe podľa § 2174a OZ.

 

Ak sa predávajúci zaručí, že si vec po určitú dobu pri obvyklom použití uchová svoje funkcie a výkonnosť, platí, že má kupujúci zo záruky aspoň právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale věci

 

 

Vybavenie reklamácie    

 

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Kupujúci uvedie pri uplatnení reklamácie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavka na spôsob vybavenia reklamácie.

 

Formulár na stiahnutie TU.

 

V prípade, že má predávajúci prevádzkareň, potom zaistí v prevádzke po celú prevádzkovú dobu prítomnosť pracovníka povereného vybavovaním reklamácií.

 

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho pre účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 

Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý ak kupujúci vec kúpil. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví a kupujúceho informuje o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje najneskôr do 20 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že predávajúci reklamáciu v uvedenej lehote nevybaví vrátane vyrozumení kupujúceho o vybavení reklamácie, má kupujúci po uplynutí tejto lehoty právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

 

Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý je kupujúci požadoval.

 

Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, a/alebo ju neodstráni podľa § 2170 ods. 1 a 2 OZ, a/alebo je z vyhlásenia predávajúceho či okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že chyba nie je nevýznamná.

 

Doba pre uplatnenie práva z vadného plnenia sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci v prípade oprávnené reklamácie tovar užívať.

 

U oprávnenej reklamácie patrí kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanie opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 

 

Ochrana osobních údajov     

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

 

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

 

Spoločnosť: PROMORAIN s.r.o. Sídlo: Čepí 90, 533 32, Čepí

IČO: 27537838

DIČ: CZ27537838

Telefón: +420 466 301 990

E-mail: martin@promorain.cz

Kontaktná adresa: Čepí 90, 533 32, Čepí

 

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

 

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamáciou) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a platobné údaje.

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

 

Kategória príjemcov/príjemcovia osobných údajov

 

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom/správcom:

 

 1. a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný TU, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
 1. b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom na spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných TU. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.
 1. c) prevádzkovateľovi portálu zbozi.cz, ktorým je Seznam.cz, a.s., za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom zo strany zákazníka. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva vo zisťovanie spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchodu. Prevádzkovateľ portálu zbozi.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok dostupných TU. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.
 1. d) vydavateľovi platobnej karty v prípade platby prostredníctvom platobnej karty, a to za účelom možnej výnimky TRA (Transaction Risk Analysis), ktorá umožňuje jednoduchší nákupný proces, az titulu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovanie transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa.

 

Doba uloženia

 

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu potrebnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej počas zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvnej.

 

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovníka obdobie, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roku 2023, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2028). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2023, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roku 2026). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

 

V prípade, že je predávajúci platiteľ DPH, potom kupujúci berie tiež na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od koncazdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, v prípade nákupu tovaru v priebehu roka 2023, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2033). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

 

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

 

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 

 1. a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
 1. b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
 1. c) na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, len čo už nebudú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný zákonný dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
 1. d) na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
 1. e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
 1. f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

 

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

 

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v prípade, že využije svoje právo na prístup k osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracovávaných osobných údajov aj bezplatnú druhú kópiu, pokiaľ o ňu kupujúci požiada.

 

V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

 

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné účely

 

 

Riešenie sporov   

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

 

Kupujúci má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) právo na mimosúdne riešenie sporu zo spotrebiteľskej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený vykonávať mimosúdne riešenie sporu, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh kupujúceho, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka od dňa, kedy kupujúci uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

 

Kupujúci má právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

 

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) vykonáva (www.coi.cz).

 

Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy tu: verka@rajdestniku.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Ostatné

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov

 

V prípade, že predávajúci predáva tovar, ktorý podlieha spätnému odberu elektrozariadení a iných výrobku, potom platí nižšie uvedené:

 

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kupujúci je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného elektrozariadenia alebo batérií či akumulátorov na prevádzke predávajúceho. Kupujúci je tiež oprávnený vrátiť elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

 

Predávajúci ďalej zaisťuje spätný odber elektrozariadení od domácností zadarmo priamo v domácnosti, pokiaľ si kupujúci objedná tovar podobného typu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

 

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach na to určených, tj v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napríklad na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

 

Záverečné ustanovenia

 

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

 

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

 

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené. Kúpna zmluva vrátane podmienok je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe bez možnosti prístupu kupujúceho. Avšak všetky písomnosti, pri ktorých je zákonom vyžadovaná textová podoba, obdrží kupujúci e-mailom, kedy bude mať zaistený trvalý prístup k nezmeneným písomnostiam. Odporúčame tieto písomnosti, najmä objednávku a obchodné podmienky uložiť na neskoršie použitie.

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 06. 01. 2023.

 

Tieto obchodné podmienky boli vypracované dTest, o.p.s. výhradne pre internetový predaj tovaru spotrebiteľom. Predajca ich prevzatím dobrovoľne vstúpil do systému „zvyšovania kvality“ obchodných podmienok“, ktorého cieľom je sprehľadnenie a zjednodušenie obchodných podmienok, zlepšenie vzťahu medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasná garancia obchodných podmienok pre kupujúceho - spotrebiteľa. Udelená značka dTest obchodné podmienky má platnosť od 06. 01. 2023 do 09. 09. 2023. V prípade otázok k týmto obchodným podmienkam či pri nespokojnosti s konaním prevádzkovateľa nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne na adrese: dTest, o.p.s., Čiernomorská 419/10, 101 00 Praha 10

 

 

Deštníky Fulton | Doprava jen 59 Kč