zavřít
Chcete vložit do košíku zboží, které není skladem
Dostupnost je za:

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajdestniku.cz.

Provozovatel e-shopu:
Promorain s.r.o.
Čepí 90, 533 32, Čepí
IČ: 275 37 838
DIČ: CZ 275 37 838
Zapsaná:OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 24805

Telefon: 775 560 573
Email: verka@rajdestniku.cz

Provozujeme pouze e-shop ne kamennou prodejnu.

Zboží zasíláme na území České republiky.
Zasílání na Slovensko je možné po předchozí domluvě.
Cena dopravy je 17,- €.


Všeobecné informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou zobrazovány včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Fotografie zobrazovány na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, s výjimkou odstínů barev nabízeného zboží vzhledem k nastavení monitoru a barevné citlivosti oka.
Mírná barevná odchylka fotografie proti skutečnosti není důvodem k reklamaci.

Jak nakupovat

1. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol "nákupního košíku" v detailu váme vybraného zboží.
2. Po ukončení výběru zboží klikněte na nápis "Nákupní košík" v pravém rohu obrazovky. Košík můžete vysypat, nebo přejít k podkladě.
3. Zvolíte způsob platby a dopravy a objednávku potvrdíte tlačítkem "Odeslat objednávku".

Po úspěšném odeslání objednávky Vám přijde e-mailem automatická zpráva o přijetí objednávky. Pokud se tak nestane do 24 hodin od objednání, zkontrolujte prosím vámi vložené údaje (především e-mailovou adresu) nebo nás telefonicky kontaktujte na čísle 775 560 573, nebo e-mailem verka@rajdestniku.cz

Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedená jiná lhůta k dodání či není oběma stranami jinak dohodnuto.
Je-li u zboží uvedeno "SKLADEM" prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
Kupujícímu se doporučuje zboží co nejdříve překontrolovat.
Daňový doklad ke zboží (fakturu) odesíláme pouze e-mailem.
V případě, že Vám nepřijde, prosím, kontaktujte nás na 775 560 573 nebo verka@rajdestniku.cz.

Převzetí zboží
Kupující, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal zjevně porušen, reklamaci proveďte neprodleně u přepravce a kontaktujte prodávajícího.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním a zaplacením zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Pokud nebude objednávka kompletní (tím se myslí doručovací adresa a telefonní kontakt na příjemce zásilky), nebudeme na tyto objednávky brát zřetel.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).Pokud nebude zaslaná objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,  a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, není-li dohodnuto jinak.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňatu z uzavřeného obalu a z hygienických důvodu je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopoisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určitém termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícho veřejné dražby.


Výměna zboží
Náklady na výměnu zboží hradí kupující.
Pokud budete chtít zboží vyměnit, pošlete nám je po předchozí domluvě zpět na naši adresu, my na základě dobropisu na váš účet poukážeme peníze za zboží a odešleme zboží nové s novým daňovým dokladem za zboží a přepravu.
Při platbě na dobírku zašle – emailem, písemně - kupující prodávajícímu číslo účtu, na který má prodávající poukázat platbu. Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!
Při výměně zboží hradí kupující přepravu sám.

Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Reklamované zboží prosím zasílejte jako "Doporučený balík" nebo "Obyčejný balík" Českou poštou.
Balíky typu "Cenný balík" nebo "balík do ruky" budou proplaceny ve výši "Doporučeného balíku".

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ


Česká pošta-SKLÁDACÍ DEŠTNÍKY
UPOZORNĚNÍ !!! POUZE PRO 1 až 2 KS SKLÁDACÍCH DEŠTNÍKŮ PŘI PLATBĚ PŘEDEM NA ÚČET. NELZE ZVOLIT DOBÍRKU !!!
Deštníky posíláme v malé krabičce jako doporučený dopis  za cenu  49,00 Kč. 

Česká pošta - BALÍK DO RUKY
balík do ruky - DORUČENÍ NA UDANOU ADRESU - v případě nezastižení zanechá doručovatel zásilku na vaší úložní poště,
kde si ji můžete vyzvednout - sms + e-mailové avízo předem - dodací doba 1-2 pracovní dny - max. hmotnost zásilky 5 kg.
Cena dopravy je  88,00 Kč s poplatkem za dobírku ZDARMA. Je možná i platba předem.

GEIS - kurýrní přeprava
Přepravní společnost doručuje zásilky do 24 hodin. Geis poskytuje tyto služby v ceně dopravy:
-SMS avízo - příjemci zásilky zašle zprávu s informací o odesílateli, čísle zásilky a dobírce
-telefonické avízo – příjemce bude předem telefonicky informóván o době doručení, eventuálně upřesní termín a místo doručení.
-dva pokusy o doručení
Cena dopravy je 85,00 Kč, plus poplatek za dobírku 25 Kč.

PPL - kurýrní přeprava
Soukromá adresa - výhody využití přepravní služby PPL.
Než k vám přijede dodávka PPL, bude Vás řidič sám kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku.
Standardní čas doručení je 8-18 hodin. Můžete si zvolit Večerní doručení a to od 17-21 hodin - seznam lokalit pro Večerní doručení naleznete na www.ppl.cz.
Přesný čas doručení nelze upřesnit. Přibližný harmonogram doručení na Vaše PSČ můžete zjistit ve sledování zásilky po zadání čísla zásilky na www.ppl.cz.
Cestu zásilky je možné sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz. Zásilka bude doručena následující pracovní den po převzetí zásilky.
Cena dopravy je 98,00 Kč plus poplatek za dobírku 30 Kč.


Doručení Slovenská republika
VŽDY VYČKEJTE NA ZASLÁNÍ FAKTURY V EURECH.
Do Slovenské republiky zasíláme zásilky dopravní službou DPD. Doručení trvá 2 pracovní dny.
Platba je možná pouze platbou předem na účet.
Na tuto dopravu se nevztahuje doprava ZDARMA při objednávce nad 1000,- Kč !
Cena dopravy je 275,00 Kč, není možné zaslat na dobírku.


Osobní odběr
Zboží si můžete vyzvednout i osobně v našem výdejním místě v obci Čepí, č.p. 90, cca 8 km od Pardubic.
Jedná se pouze o výdejní místo, ne o kamenný obchod.
Zboží si můžete vyzvednout po předchozí dohodě od 7.30 do 16.00 od pondělí do pátku.
 

0 Kč Cena (vč. DPH)
Dostupnost:
Cena za dopravu od 59 Kč
další možnosti dopravy (7)
Osobní odběr: 0 Kč
Česká pošta - BALÍK DO RUKY: 49 Kč
GLS - kurýrní přeprava: 49 Kč
PPL - kurýrní přeprava: 69 Kč
Doručení Slovenská republika: 170 Kč
Česká pošta - BALÍK NA POŠTU: 49 Kč
GLS - výdejní místa: 49 Kč
Skrýt detaily

Specifikace produktu

Potřebujete více než 20 kusů deštníků? (možné i s reklamním potiskem)
Napište si o cenovou kalkulaci. poptat

AKCE: od 50 kusů deštníků Vám provedeme 1 barevný potisk na 1 panel deštníku zdarma

Zeptejte se Věrky na telefonu: 775 560 573
Dotazy na Věrku 775 560 573
Popis produktu

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajdestniku.cz.

Provozovatel e-shopu:
Promorain s.r.o.
Čepí 90, 533 32, Čepí
IČ: 275 37 838
DIČ: CZ 275 37 838
Zapsaná:OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 24805

Telefon: 775 560 573
Email: verka@rajdestniku.cz

Provozujeme pouze e-shop ne kamennou prodejnu.

Zboží zasíláme na území České republiky.
Zasílání na Slovensko je možné po předchozí domluvě.
Cena dopravy je 17,- €.


Všeobecné informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou zobrazovány včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Fotografie zobrazovány na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, s výjimkou odstínů barev nabízeného zboží vzhledem k nastavení monitoru a barevné citlivosti oka.
Mírná barevná odchylka fotografie proti skutečnosti není důvodem k reklamaci.

Jak nakupovat

1. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol "nákupního košíku" v detailu váme vybraného zboží.
2. Po ukončení výběru zboží klikněte na nápis "Nákupní košík" v pravém rohu obrazovky. Košík můžete vysypat, nebo přejít k podkladě.
3. Zvolíte způsob platby a dopravy a objednávku potvrdíte tlačítkem "Odeslat objednávku".

Po úspěšném odeslání objednávky Vám přijde e-mailem automatická zpráva o přijetí objednávky. Pokud se tak nestane do 24 hodin od objednání, zkontrolujte prosím vámi vložené údaje (především e-mailovou adresu) nebo nás telefonicky kontaktujte na čísle 775 560 573, nebo e-mailem verka@rajdestniku.cz

Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedená jiná lhůta k dodání či není oběma stranami jinak dohodnuto.
Je-li u zboží uvedeno "SKLADEM" prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
Kupujícímu se doporučuje zboží co nejdříve překontrolovat.
Daňový doklad ke zboží (fakturu) odesíláme pouze e-mailem.
V případě, že Vám nepřijde, prosím, kontaktujte nás na 775 560 573 nebo verka@rajdestniku.cz.

Převzetí zboží
Kupující, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal zjevně porušen, reklamaci proveďte neprodleně u přepravce a kontaktujte prodávajícího.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním a zaplacením zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Pokud nebude objednávka kompletní (tím se myslí doručovací adresa a telefonní kontakt na příjemce zásilky), nebudeme na tyto objednávky brát zřetel.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).Pokud nebude zaslaná objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,  a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, není-li dohodnuto jinak.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňatu z uzavřeného obalu a z hygienických důvodu je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopoisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určitém termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícho veřejné dražby.


Výměna zboží
Náklady na výměnu zboží hradí kupující.
Pokud budete chtít zboží vyměnit, pošlete nám je po předchozí domluvě zpět na naši adresu, my na základě dobropisu na váš účet poukážeme peníze za zboží a odešleme zboží nové s novým daňovým dokladem za zboží a přepravu.
Při platbě na dobírku zašle – emailem, písemně - kupující prodávajícímu číslo účtu, na který má prodávající poukázat platbu. Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!
Při výměně zboží hradí kupující přepravu sám.

Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Reklamované zboží prosím zasílejte jako "Doporučený balík" nebo "Obyčejný balík" Českou poštou.
Balíky typu "Cenný balík" nebo "balík do ruky" budou proplaceny ve výši "Doporučeného balíku".

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ


Česká pošta-SKLÁDACÍ DEŠTNÍKY
UPOZORNĚNÍ !!! POUZE PRO 1 až 2 KS SKLÁDACÍCH DEŠTNÍKŮ PŘI PLATBĚ PŘEDEM NA ÚČET. NELZE ZVOLIT DOBÍRKU !!!
Deštníky posíláme v malé krabičce jako doporučený dopis  za cenu  49,00 Kč. 

Česká pošta - BALÍK DO RUKY
balík do ruky - DORUČENÍ NA UDANOU ADRESU - v případě nezastižení zanechá doručovatel zásilku na vaší úložní poště,
kde si ji můžete vyzvednout - sms + e-mailové avízo předem - dodací doba 1-2 pracovní dny - max. hmotnost zásilky 5 kg.
Cena dopravy je  88,00 Kč s poplatkem za dobírku ZDARMA. Je možná i platba předem.

GEIS - kurýrní přeprava
Přepravní společnost doručuje zásilky do 24 hodin. Geis poskytuje tyto služby v ceně dopravy:
-SMS avízo - příjemci zásilky zašle zprávu s informací o odesílateli, čísle zásilky a dobírce
-telefonické avízo – příjemce bude předem telefonicky informóván o době doručení, eventuálně upřesní termín a místo doručení.
-dva pokusy o doručení
Cena dopravy je 85,00 Kč, plus poplatek za dobírku 25 Kč.

PPL - kurýrní přeprava
Soukromá adresa - výhody využití přepravní služby PPL.
Než k vám přijede dodávka PPL, bude Vás řidič sám kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku.
Standardní čas doručení je 8-18 hodin. Můžete si zvolit Večerní doručení a to od 17-21 hodin - seznam lokalit pro Večerní doručení naleznete na www.ppl.cz.
Přesný čas doručení nelze upřesnit. Přibližný harmonogram doručení na Vaše PSČ můžete zjistit ve sledování zásilky po zadání čísla zásilky na www.ppl.cz.
Cestu zásilky je možné sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz. Zásilka bude doručena následující pracovní den po převzetí zásilky.
Cena dopravy je 98,00 Kč plus poplatek za dobírku 30 Kč.


Doručení Slovenská republika
VŽDY VYČKEJTE NA ZASLÁNÍ FAKTURY V EURECH.
Do Slovenské republiky zasíláme zásilky dopravní službou DPD. Doručení trvá 2 pracovní dny.
Platba je možná pouze platbou předem na účet.
Na tuto dopravu se nevztahuje doprava ZDARMA při objednávce nad 1000,- Kč !
Cena dopravy je 275,00 Kč, není možné zaslat na dobírku.


Osobní odběr
Zboží si můžete vyzvednout i osobně v našem výdejním místě v obci Čepí, č.p. 90, cca 8 km od Pardubic.
Jedná se pouze o výdejní místo, ne o kamenný obchod.
Zboží si můžete vyzvednout po předchozí dohodě od 7.30 do 16.00 od pondělí do pátku.
 

Kód produktu
Vrácení zboží do 14 dnů
0 Kč Cena (vč. DPH)
0 Kč Cena (bez DPH)
Cena za dopravu od 59 Kč
další možnosti dopravy (7)
Osobní odběr: 0 Kč
Česká pošta - BALÍK DO RUKY: 59 Kč
GLS - kurýrní přeprava: 59 Kč
PPL - kurýrní přeprava: 69 Kč
Doručení Slovenská republika: 170 Kč
Česká pošta - BALÍK NA POŠTU: 59 Kč
GLS - výdejní místa: 59 Kč
Skrýt detaily
zadejte počet kusů
Dostupnost:

Hodnocení zákazníků

?
-----
hodnotilo 0 uživatelů

Tento produkt ještě nikdo neohodnotil. Buďte první kdo přidá recenzi!

Dotaz na produkt

Jméno a příjmení:
E-mail:
Firma (nepovinné):
Telefon (nepovinné):
Produkt:
Zpráva nebo dotaz: